Νομοθεσία

Σύμφωνα με τις διατάξεις που δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) στις 22/12/2008, ισχύει για τους ανελκυστήρες νέος κανονισμός, εναρμονισμένος με την Ευρωπαϊκή οδηγία.

Ειδικότερα, πλέον για να θεωρείται ένας ανελκυστήρας νόμιμος απαιτείται έκδοση Άδειας, η οποία προϋποθέτει τα παρακάτω :

Αυτοψία του ανελκυστήρα και καταγραφή πιθανόν ελλείψεων ή κατασκευαστικών σφαλμάτων . Η αυτοψία γίνεται από πιστοποιημένο (TUV) φορέα. Αποκατάσταση των όσων αναφέρονται στις παρατηρήσεις του εντύπου της Αυτοψίας.

Υποβολή των δικαιολογητικών για την έκδοση της Άδεια. Ο νόμος αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές πρέπει να γίνουν μέχρι τις 31/12/2012 για ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας ή μέχρι τις 31/12/2011 για ανελκυστήρες που έχουν προεγκριθεί.

Διαβάστε εδώ το σχετικό έγγραφο νόμου.